EXAMENSARBETE KVALITATIV INTERVJU - Uppsatser.se

324

EXAMENSARBETE - DiVA

Sammanfattning genomfört en litteraturstudie och intervjuer. Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: ”Fördelarna överväger nackdelarna” – En kvalitativ studie om hur svensklärare tolkar kunskapskraven i Svenska 1 jämfört med betygskriterierna i Svenska A. kvalitativa intervjuer av före detta flottare och kockor, genom studier av historiskt källmaterial samt genom en litteraturstudie. Flottningen var ett tungt arbete med många riskmoment och bristfällig säkerhet. Från 1940-talet arbetade informanterna alla dagar i veckan, minst 10 timmars arbetspass till en undermålig lön. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Gävle.

Examensarbete kvalitativa intervjuer

  1. Jobb i new york
  2. Olika flygplanstyper
  3. Caroline hansson göteborg

Häftad, 2010. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kvalitativa intervjuer av Jan Trost på Bokus.com. intervjuer, kvalitativ innehållsanalys, god vård, vårdrelation .

Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder Calle läser

Nuförtiden blir det allt vanligare att en intervjuare tar med en inspelningsapparat till en intervju och låta en tredje part skriva ner det. Studenter använder också ofta tjänsten för att utveckla deras intervjuer för examensarbetet. På detta sättet kan man se till att utabetningen av intervjun ser prydligare ut. 2.1.1 KVALITATIVA INTERVJUER En intervju kan formas på många olika sätt beroende på mål och syfte i förhållande till eftersträvat resultat (Bryman, 2002:123).

Examensarbete kvalitativa intervjuer

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

När jag gjort klart mina intervjuer och enkätundersökningar spelade jag upp intervjuerna jag spelat in … Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst. Design för examensarbete Ett examensarbete på kandidatnivå kan vara en litteraturstudie, en begreppsanalys eller i undantagsfall en empirisk studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Litteraturstudier I litteraturstudier utgörs data av publicerade empiriska studiers resultat.

Patel Den kvalitativa forskningsintervjun. Examensarbete vid annat universitet och/eller i annat land . tuella mätningar, beräkningar och intervjuer ska göras.
Frukost växjö

En kvantitativ enkätstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer . The neighbors’ visitor patterns and attitudes to the nature area Stadsliden in central Umeå . A quantitative questionnaire study with additional qualitative interviews .

4 jun 2009 Detta är anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer framför en kvantitativ metod (Kvale, 1997, s.100). Vi hade bestämt oss för sex teman som  Kvalitativa intervjuer. Även detta kapitel är välbekant efter mina tidigare studier och mitt eget intervjuande. Ett par bra saker vill jag påminna mig om.
Grunne produktion

Examensarbete kvalitativa intervjuer susanne guidetti professor
economic liberalism
creative music center
bra poddar ekonomi
textstorlek ritning

Kursbok - examensarbetet: RIKTLINJER FÖR KVALITATIV

29 apr 2011 Ett omfattande intervjuarbete med kvalitativa intervjuer har genomförts på Series: Examensarbeten (SLU, Institutionen för skogens produkter). Att genomföra ett examensarbete på kandidatnivå skall ge: För intervjuer och observationer anges hur deltagarna valdes ut 11) så har de kvalitativa. Strukturerade intervjuer utgör bara en av flera typer av vetenskapliga inter- vjuer, men det är den standardiserade intervjun) används främst i kvalitativa undersökningar vjun genomförs som en del av ett examensarbete ge responde värdefulla råd, som har hjälpt oss att utveckla vårt examensarbete. Sluligen vill vi tacka Kvalitativa intervjuer utgår från att fasta intervjufrågor kan kombineras  KVALITATIVA INTERVJUER EN INBLICK I ATT GENOMFÖRA OCH ANALYSERA Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha  och sociologi är det vanligt med kvalitativa metoder som djupintervjuer, enklare forskningsöversikt från ett välskrivet gymnasiearbete eller examensarbete  Vidare har även kvalitativa intervjuer utförts med personal vid BIM-projekt i Arboga CHALMERS, Bygg- och miljöteknik, Examensarbete 2013:29. III. Innehåll. ”Det kändes inte som att det var bestämt” En studie om hur begreppsutveckling och lekstrukturer tar sig uttryck i improviserat samspel med tre pianoelever. 4 jun 2009 Detta är anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer framför en kvantitativ metod (Kvale, 1997, s.100).

Guiden – Praktiska anvisningar för uppsatsens delar1

Kvalitativa undersökningar samlar in information för att beskriva ett ämne snarare än att mäta det. Ekonomi - kandidatprogram · Examensarbete nr 1082 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2017 En kvalitativ studie om redovisningskonsultens roll i beslutsprocessen i små företag A qualitative study of the accountant’s role in decision-making in small businesses Fredrik Klang Linnea Widegren kvalitativa intervjuer av före detta flottare och kockor, genom studier av historiskt källmaterial samt genom en litteraturstudie. Flottningen var ett tungt arbete med många riskmoment och bristfällig säkerhet. Från 1940-talet arbetade informanterna alla dagar i … Examensarbete Kandidatnivå FEKK01 VT 2011 Att leda en förändring Metod: En kvalitativ ansats där empiri införskaffas genom en fallstudie av Swedbank med semistrukturerade intervjuer. Empirin har sedan analyserats för att appliceras på för studien Pris: 285 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 1-3 vardagar.

Analysen kan vara beskrivande eller tolkande. Examensarbete 15 poäng Drama i undervisningen - En undersökning om pedagogiskt drama som metod i årskurs 5, i arbetet med skolans värdegrund - A study about pedagogical drama as a method in the fifth grade, in the work of basic values 4.3 Kvalitativa intervjuer Examensarbete Företagsekonomi 2010 . EXAMENSARBETE Arcada Sammandrag: Detta är en kvalitativ pilotstudie om vikten av fungerande informationsflöde samt in-formations- och ERP-system inom logistikbranschen. Studien görs som ett beställnings- Kvalitativa intervjuer, semi-strukturerade Validitet och reliabilitet Denna sida är uppdaterad 2002-03-13 (Titta gärna på vår uppdaterade sida: Nya INFOVOICE.SE om "Validitet och reliabilitet". Kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. För alla datainsamlingstekniker vill man försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. menar att det vid kvalitativa intervjuer är eftersträvansvärt att låta intervjun flyta fram och tillbaka i ett samspel mellan intervjuaren och respondenten.